Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto

VÄHEÄ Hanna Å – vähälä hiilelä

Ravintola Hanna Å:n toimintaa alettiin kehittämään vuonna 2018, jolloin syntyi idea ravintolan hiilijalanjäljen pienentämisestä. Keskeisiksi teemoiksi valikoitui ravintolan oman toiminnan muuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen sekä konkreettisten tietojen jakaminen lapsille, nuorille ja aikuisille.

Hankkeen lähtökohtana on kehittää Ravintola Hanna Å vähähiilisemmäksi ravintolaksi, joka huomioi koko ruokaketjun hiilijalanjäljen. Lisäksi keskeisessä asemassa on tiedon jakaminen hankkeen kohderyhmälle ja tämän kautta lisätä heidän mahdollisuuttansa tiedostaa ja ymmärtää omien ruokailuvalintojen merkityksen omaan hiilijalanjälkeen.

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Marja-Leena Dunder, etunimi.sukunimi@joentalo.com, p. 040 536 4423

vahea

Hankkeen tavoitteet

 • Kehittää toimintaa kohti vähähiilisempää ravintolaa, joka huomioi koko ruokaketjun hiilijalanjäljen
 • Tarjota ruokailijoille vähähiilisiä aterioita
 • Tehdä näkyväksi ruokailijan omien valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen
 • Kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen mm. jakelulinjaston uusimisella
 • tavoitellaan ruokailijoiden kulutustottumusten muutosta
 • Kerätään tietoa ravintolassa tehtyjen muutosten vaikuttavuudesta ja pystytään osoittamaan määrälliset ja laadulliset tulokset
 • Laajemman tietoisuuden lisääminen ruuan hiilijalanjäljestä sekä millaisin toimenpitein siihen voidaan vaikuttaa sekä organisaation että yksittäisen ihmisen näkökulmasta

Hankkeen aikana

 • Panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen
 • Suunnitellaan ja investoidaan uusi jakelulinjasto ja astioiden palautusjärjestelmä, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiöP

Tiedottamisen ja osallistamisen kohderyhmässä ovat erityisesti

 • Lähialueen suurtalouskeittiöiden henkilöstö
 • PPO:n opiskelijat – ja heidän työssäoppimispaikat
 • Päiväkotilapset – ja heidän vanhemmat
 • Henkilöstö ja muut ruokailijat
Väheä-hanke

Tietoa näkyville digitaalisilla näytöillä

Peräpohjolan Opiston ravintola Hanna Å:ssa ruokailee päivittäin opiskelijoita, henkilökuntaa, hotelliasukkaita sekä kokousvieraita. Jotta saamme levitettyä ajankohtaista tietoa Väheä-hankkeen toimenpiteistä ravintolassa ruokaileville sekä Joentalon aulassa vieraileville,

Read More »
Väheä-hanke

Mitä tarkoittaa hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Sitran sivuilta on nähtävissä selkeä

Read More »
Väheä-hanke

Alkukartoituksen tulokset

Peräpohjolan Opisto ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttivat yhteistyössä Väheä-hankkeen alkukartoituksen. Hankesuunnitelman mukaisesti alkukartoituksen tavoitteena oli todentaa Peräpohjolan Opiston ravintola Hanna Å:n lähtötilanne vähähiilisyyden näkökulmasta. Alkukartoituksessa kerättiin

Read More »
Väheä-hanke

Biovaaka 14.5.

Keittiöön asennettiin biovaaka, jonka avulla valmistuksen, menekin ja hävikin seuranta tarkentuu ja helpottuu huomattavasti. Testaamaan päästään heti kun koronarajoitukset helpottavat.

Read More »
Väheä-hanke

Sodankylä – lähiruoka 13.5.

Kutsuimme Merja Aholan kertomaan lähiruuasta sekä kokemuksiaan ruokatalouden kehittämisestä. Lähiruuan hiilijalanjälki on selvittelyn alla ja työn haastavuus on kaikkien vaikuttavien asioiden huomioiminen sekä verrattavuus muualla tuotettuun. Jatkamme yhteistyötä tapaamme viimeistään syksyllä uudestaan. 

Read More »

Toimintaa rahoittaa