Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

DigiDigi - Innostusta digiosaamiseen​

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosioaalirahasto
Hankkeen tavoite:
1. Parantaa opiskelijoiden ja työelämän edustajien perusdigitaitoja.
2. Kehittää digiosaamista kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä.
3. Motivoida ja innostaa kohderyhmää hyödyntämään digitaalisuutta työelämässä ja opinnoissa.
Yhteyshenkilö: Petra Pudas

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Toteutusaika: 1.12.2020-30.6.2022
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite: Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen
Hanketta toteuttavat: Suomen kansanopistoyhdistys, Peräpohjolan Opisto, Kalajoen kristillinen opisto, Seurakuntaopisto, Kiljavan opisto, Suomen nuoriso-opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Haapaveden opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven opisto, Paasikivi-opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän kristillinen opisto, Rovala-opisto
Yhteyshenkilö: Pasi Rauta

Reittejä työelämään Lapissa

Toteutusaika: 1.8.2020-30.6.2022
Rahoittaja: Opetushallituksen opintoseteliavustus
Hankkeen tavoite: Hankkeessa toteutetaan koulutuksia joiden tavoitteena on työelämässä tarvittavien taitojen vahvistaminen sekä työllistymisessä tukeminen. Koulutukset vahvistavat erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien heikon pohjakoulutuksen omaavien aikuisten perustaitoja.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja Rovala-opisto
Yhteyshenkilö:
 Katriina Kalliokoski

Kansainvälistä kasvua koulutusmatkailuun!

Toteutusaika: 17.10.2018 – 31.12.2022
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Northern Skills Finland Education Oy:n kehittäminen kansainväliseksi matkailualan yritykseksi, joka järjestää ympärivuotisesti koulutusmatkailupalveluita Meri-Lapin alueella. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
1) Luodaan yrityksen master plan, jossa selvitetään yrityksen myyntivaltit, erottuminen, brändi, nykyiset ja tavoitellut asiakkaat sekä myyntikanavat
2) Luodaan kansainvälistymissuunnitelma- ja strategia
3) Kartoitetaan ja esikontaktoidaan yhteistyökumppaneita
4) Kartoituksen ja esikontaktoinnin avulla valitaan 5 asiakasta, joille tehdään tarvekartoitus. Tarvekartoituksen perusteella kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia tuotteita, jotka pilotoidaan hankkeen aikana.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 30.6.2022
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Peräpohjolan Opiston ravintola Hanna Å:sta vähähiilinen ravintola, joka huomioi
koko ruokaketjun vaikutuksen hiilijalanjälkeen. Tavoitteena on tarjota ravintolassa ruokaileville vähähiilisiä aterioita ja tehdä näkyväksi sitä, millaisilla valinnoilla kuluttaja voi tehdä ilmaston ja ravitsemuksen kannalta hyviä valintoja.
Hankkeen aikana panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Yhteyshenkilö: Petra Pudas

Investoinnit Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 30.6.2022
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Investointihanke liittyy varsinaiseen kehittämishankkeeseen (VÄHEÄ). Hankkeen aikana suunnitellaan ja investoidaan Peräpohjolan Opiston Hanna Å -ravintolaan uusi jakelulinjasto, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiön ja ravintolan. Investoinnit sisältävät ruuan jakelulinjaston ja astioiden palautusjärjestelmän, digitaaliset näytöt sekä keittiövaakoja. 
Yhteyshenkilö: Petra Pudas

Kunnon hommaa 3

Toteutusaika: 01.08.2021 – 30.06.2022
Rahoittaja: Lapin aluehallintovirasto AVI
Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja juurruttaa jo alkaneita liikunta-ja terveystottumuksia pysyväksi toimintakulttuuriksi. Tuloksena syntyy liikunnan ja vapaa-ajan vuosilukujärjestys.
Yhteyshenkilö: Ari Muotka

Erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen​

Toteutusaika: 1.1.2021-31.7.2022
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Kehitetään maahanmuuttajataustaisten vanhempien kielitaitoa ja tuotetaan sähköinen varhaiskasvatuksen ABC yhteistyössä Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tukemaan kielitaidon kehittymistä varhaiskasvatuksen kontekstissa.
Hanketta toteuttavat: Redu, Lappia, Lapin yliopisto, Rovala, Pohjantähti-opisto
Yhteyshenkilö: Pauliina Heikkinen

Silta - siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla​

Toteutusaika: 1.4.2021-31.3.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Tavoitteena on oppilaitosten yhteiskehittämisellä saada maahanmuuttajien polut oppilaitoksista toisiin ja työelämään sujuvammiksi sekä opiskelijan tarvitsemat tukitoimet yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto, Lappia, Redu, Lapin amk, Lapin yliopisto
Yhteyshenkilö: Anu Pitkäkari, Aini Venepalo

KOLA -Koulutusvientiosaamista Lappiin

Toteutusaika: 01.01.2020 – 31.03.2022
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten koulutusorganisaatioiden ja koulutusviennistä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kansainväliseen koulutusvientiin liittyvää osaamista ja tätä kautta vahvistaa alueen valmiuksia koulutusvientiin. Hankkeella vahvistetaan kansainvälisen koulutusviennin koulutuskumppanuutta lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan opisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, REDU ja Lappia
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Toteutusaika: 1.1.2022-31.7.2023
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite: VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja 6o muuta ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen. Toiminnan pääkoordinaattori on Sataedu.
Lisätietoja hankkeesta
Yhteyshenkilö: Heli Lukkariniemi

YHESSÄ - Yhteisöllisyys opintopolun voimavarana

Toteutusaika: 1.4.2022-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Hankkeessa edistetään opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia ohjaajavetoisen yhteisöllisen toiminnan avulla tehostamaan tutkinnon suorittamista ja työelämään siirtymistä. Hankkeessa luodaan ohjaajaverkosto sekä kehitetään ohjaajien osaamista opiskelijoiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukijoina.
Yhteyshenkilö: Miikka Niskakoski ja Ari Muotka