Avoin yliopisto – Johtaminen ja organisointi 25 op

Suorita opinnot joustavasti monimuoto-opiskeluna

Peräpohjolan Opisto järjestää Johtaminen ja organisointi -oppiaineen kursseja Turun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat. Avoimessa yliopistossa opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Turun kauppakorkeakoulun oppiaineiden opintojaksoja (kursseja). Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun, avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Näin haet koulutukseen

Ilmoittautuminen yksittäisille kursseille: koulutus@ppopisto.fi

Huomioithan, että kyseessä on oppiaineen kursseja 25 op:n verran. Kyse ei ole perusopintokokonaisuudesta. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan Turun kauppakorkeakoulun perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Opinnot koostuvat seuraavista kursseista. Opettajana toimii Turun yliopiston yliopisto-opettaja Harri Virolainen.

Organisaatiot ja johtaminen 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Opiskelija tuntee tunneälyn peruselementit. Opiskelija tietää palautteen antamisen ja työyhteisöviestinnän perusseikkoja.

Muutoksen johtaminen 5 op 
Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta henkilöstön ja johdon näkökulmasta. Opiskelija tuntee onnistuneen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Henkilöstöjohtaminen 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaatiossa. Hän tietää henkilöstöjohtamiseen liittyvät perusilmiöt ja niiden merkityksen organisaation kannalta, kuten henkilöstöresurssien suunnittelu, osaamisen kehittäminen, perehdytys ja palkitseminen. Lisäksi opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen keinoja organisaation toimintojen kehittämiseksi.

Huippusuorituksen johtaminen 5 op
Opintojakson käytyään opiskelija tuntee huippusuorituksen elementtejä yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Opiskelija osaa johtaa huippusuorituksia yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Kurssilla syvennytään huippusuorittajien, huipputiimien ja huippuorganisaatioiden erityispiirteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee, kuinka huippusuoritusta voidaan siirtää toiselle yksilölle, tiimille ja osastolle.

Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 op
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä organisaatiokäyttäytyminen tarkoittaa ja mikä merkitys yksilön käyttäytymisellä on organisaation toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Opiskelija tuntee myös johtajuusteorioita klassisista johtajuusteorioista uudempiin johtajuusteorioihin, ja osaa kuvailla ja vertailla niitä keskenään. Kaikkiaan kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisten käyttäytymisen merkityksen organisaatioissa ja työyhteisöissä. Kurssin aikana harjoitellaan myös akateemisen tekstin kirjoittamista ja omien näkemysten esittämistä ja perustelemista.

Organisaatiot ja johtaminen 5 op
Lähiopetus 7.10.2020 klo 17-20.15, 8.10.2020 klo 9-17, 9.10.2020 klo 9-17

Muutoksen johtaminen 5 op
Verkkokurssi 1.11.2020-28.2.2021

Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 op
Liveluennot verkossa: 
– ke 3.2 klo 16.30-18.10
– to 4.2 klo 13.30-16.00
– pe 5.2 klo 13.30-16.00

Henkilöstöjohtaminen 5 op
Verkkokurssi 1.2.2021-31.5.2021

Huippusuorituksen johtaminen 5 op
Liveluennot verkossa:
– ke 5.5 klo 13.00-16
– to 6.5 klo 13.00-16
– pe 7.5 klo 13.30-15.30

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 460 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). Maksaessasi erissä, luottotiedot tarkistetaan.

Yksittäisen opintojakson hinta on 10€/opintopiste + avoimen yliopiston rekisteröintimaksu (lähiopetuskursseissa 20 €, verkkokursseissa 75 €)

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti, mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (21.9.2020) saakka.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.