Avoin yliopisto – Johtaminen ja organisointi 25 op

Suorita opinnot joustavasti monimuoto-opiskeluna

Peräpohjolan Opisto järjestää Johtaminen ja organisointi -oppiaineen kursseja Turun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat. Avoimessa yliopistossa opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Turun kauppakorkeakoulun oppiaineiden opintojaksoja (kursseja). Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun, avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Näin haet koulutukseen

Johtaminen ja organisointi -oppiaineen opinnot käynnistyvät syksyllä 2021 (viikko 39).
Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina!
 
Haku opintoihin avautuu viikolla 25

Huomioithan, että kyseessä on oppiaineen kursseja 25 op:n verran. Kyse ei ole perusopintokokonaisuudesta. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan Turun kauppakorkeakoulun perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Opinnot koostuvat seuraavista kursseista. Opettajana toimii Turun yliopiston yliopisto-opettaja Harri Virolainen.

Organisaatiot ja johtaminen 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Opiskelija tuntee tunneälyn peruselementit. Opiskelija tietää palautteen antamisen ja työyhteisöviestinnän perusseikkoja.

Muutoksen johtaminen 5 op 
Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta henkilöstön ja johdon näkökulmasta. Opiskelija tuntee onnistuneen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Henkilöstöjohtaminen 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaatiossa. Hän tietää henkilöstöjohtamiseen liittyvät perusilmiöt ja niiden merkityksen organisaation kannalta, kuten henkilöstöresurssien suunnittelu, osaamisen kehittäminen, perehdytys ja palkitseminen. Lisäksi opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen keinoja organisaation toimintojen kehittämiseksi.

Huippusuorituksen johtaminen 5 op
Opintojakson käytyään opiskelija tuntee huippusuorituksen elementtejä yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Opiskelija osaa johtaa huippusuorituksia yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Kurssilla syvennytään huippusuorittajien, huipputiimien ja huippuorganisaatioiden erityispiirteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee, kuinka huippusuoritusta voidaan siirtää toiselle yksilölle, tiimille ja osastolle.

Työhyvinvointi 5 op
Opintojakson käytyään opiskelijalla on kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnista. Opiskelija tuntee työhyvinvoinnin peruskäsitteitä ja osaa tarkastella työhyvinvointia sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opiskelija tuntee työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin merkityksen organisaation toiminnalle. Lisäksi opiskelija tietää työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja.

Organisaatiot ja johtaminen 5 op
Teams-luennot:
– tiistai 28.9.2021 klo 16.15-19
– keskiviikko 29.9.2021 klo 16.15-19
– torstai 30.9.2021 klo 16.15-19

Muutoksen johtaminen 5 op
Verkkokurssi lokakuu 2021 – tammikuu 2022

Työhyvinvointi 5 op
Alkaa helmikuussa 2022 Teams-luennoilla

Henkilöstöjohtaminen 5 op
Verkkokurssi helmikuu – huhtikuu 2022

Huippusuorituksen johtaminen 5 op
Alkaa toukokuussa 2022 Teams-luennoilla

 

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 460 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). Maksaessasi erissä, luottotiedot tarkistetaan.

Yksittäisen opintojakson hinta on 115 € sisältäen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun (75 €/kurssi)

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti, mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (10.9.2021) saakka.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.